Portal
Wolontariat
05.11.2018 SP4 Nakło n.Not.

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz

przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

Opiekunowie: mgr Ewa Mróz, mgr Natalia Michalska

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 5. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.
 6. Rozwijanie zainteresowań.
 7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 8. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.
 9. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu
 10. Opowiadanie się za określonymi wartościami
 11. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętnośćzagospodarowania czasu wolnego
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

 

 

Plan działania

 • Udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, np. zbiórka potrzebnych rzeczy do schroniska dla zwierząt, domu dziecka itp.

Miesiąc

Rodzaj działalności

Wrzesień

 1. Powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów.
 2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
 3. Przeprowadzenie akcji ,,Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”- zbiórka suchej karmy, koców dla czworonogów ze Schroniska dla Zwierząt w Rozwarzynie.

Październik

 

 1. Przystąpienie do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i zorganizowanie

spotkań z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 2. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin.

 

Listopad

 1. Wizyty w przedszkolu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Praca na rzecz szkoły, prace porządkowe.
 5. Zbiórka odzieży dla potrzebujących w ramach współpracy z nakielskim Oddziałem PCK oraz MGOPS w Nakle n.Not.

 

Grudzień

 1. Wizyty w przedszkolu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Obchody Dnia Wolontariusza
 5. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków.
 6. Wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych Domu Seniora.

Styczeń/Luty

 1. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom..”
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 3. Spotkanie z pacjentami nakielskiego oddziału szpitalnego dla osób przewlekle chorych( Światowy Dzień Chorego).
 4. Przystąpienie do akcji WOŚP.
 5. Podsumowanie efektów pracy w I semestrze ( sprawozdanie).

Marzec

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.
 2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom..”
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Przeprowadzenie akcji ,,Podaruj książkę bibliotece”.

Kwiecień

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji
 2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 3. Praca w bibliotece szkolnej.
 4. Zabawy integracyjne z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

Maj

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji
 2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom..”
 3. Praca w bibliotece szkolnej.

Czerwiec

 1. Przeprowadzenie akcji ,,Uśmiech dziecka”- zbiórka zabawek dla dzieci z ubogich rodzin.
 2. Podsumowanie efektów całorocznej działalności-sprawozdanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN   PRACY  ZESPOŁU DOSPRAW  WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz

przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

                                                                  

 

Przewodniczący zespołu do spraw wolontariatu: mgr Ewa Mróz

 

Członkowie zespołu: mgr Natalia Michalska, mgr Dorota Niekrasz, mgr Brygida Majewska, mgr Emilia Bryś

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie

więzi ze środowiskiem.

 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

 

OBSZARY DZIAŁANIA:

 • Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

 

 

ŚRODOWISKO SZKOLNE

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w szkolnych zbiórkach.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w bibliotece szkolnej.
 • Integracyjne gry i zabawy z dziećmi z oddziałów przedszkolnych.

 

 

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 

 • Współpraca z nakielskim oddziałem szpitalnym dla osóbprzewlekle chorych (cały rok)
 • Współpraca z MGOPS i PCK
 • Spotkania z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej

w Nakle nad Notecią

 • „Uśmiech pod choinką” – przygotowanie upominków dla ubogiej rodziny;
 • Współpraca z parafią pw. Św. Wawrzyńca

w Nakle nad Notecią

Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Rozwarzynie

 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne

 

REALIZOWANE ZADANIA

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 • Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 • Poznanie obszarów pomocy.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariusza.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Spotkanie z przedstawicielem PCK.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
 • Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.
 • Wymiana doświadczeń.

 

 

SPOSOBY EWALUACJI                 

 • Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec I i II semestru roku szkolnego.
 • Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
 • Zdjęcia z imprez.

 

                PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

     związanych z wykonywaną pracą.

 1. Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z  realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Każdy ma prawo przystąpić do Koła jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

 

 

 

 

                                            

 

 Obowiązki wolontariusza:

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i pracach SKW.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 5. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 6. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW , takie jak:

a)     zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

b)    zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

c)     zasada troski o los słabszych

d)    zasada równości

e)     zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

 1. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie:

 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
 2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

 

Cechy wolontariusza:                                        

–       dużo optymizmu i chęć do działania

–       motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

–       umiejętność wygospodarowania czasu wolnego

–       odwaga, empatia i otwartość

–       odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność

–       kultura osobista.

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeks etyczny wolontariusza:

 1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze  bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 9. Być osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT