Portal
Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny
27.04.2018 SP4 Nakło n.Not.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4
w Nakle nad Notecią

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017 – 2018
 • Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

Wstęp

   Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie                  i w szkole. Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wspieranie ucznia w rozwoju ku pełniej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Wszelkie działania wychowawcze powinny być wzmacniane i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Szkoła jakojedno ze środowisk wychowawczych wspiera wychowawczą rolę rodziny. Działania wychowawcze podejmowane przez szkołę, które służą wspieraniu wszechstronnego rozwoju oraz kształtowaniu postaw połączone są z działaniami profilaktycznymi, które umożliwiają korygowanie deficytów i tym samym przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom lub wspieraniu wychowanków w trudnych sytuacjach. Szkoła jako środowisko wychowawczema za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę,przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. Głównym celem i zadaniem jest przygotowanie jego wychowanków do nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Program wychowawczo – profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,
 • wniosków i analiz  z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły - koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.

 

 

I. Misja szkoły

    Misją szkoły jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego                    i bezpiecznego rozwoju oraz kształcenie dobrego i mądrego człowieka przygotowanego do pełnienia różnorodnych ról życiowych „ uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”.

Oddziały przedszkolne są przyjazne dziecku i jego rodzicom, dają możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym  dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w dorosłym życiu.

Szkoła jest placówką  przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia. Dostosowana jest do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowuje dzieci i młodzież do wyzwań jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań wolontariatu. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

II. Sylwetka absolwenta

    Dążeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy, jest:

-        aktywny - chętnie uczestniczy w życiu szkolnym, dobrze funkcjonuje w nowym środowisku,

-        wykształcony - robi postępy w nauce, podejmuje dalszą edukację,

-        kreatywny - kreuje siebie, podejmuje twórcze działania dla siebie i środowiska,

-        kulturalny - przestrzega ogólnie przyjętych norm, korzysta z dóbr kultury,

-        tolerancyjny - szanuje „inność” fizyczną i umysłową drugiego człowieka, szanuje odmienne wartości i poglądy,

-        praworządny - przestrzega prawa, jest uczciwy wobec siebie i innych,

-        jest patriotą- jest dobrym obywatelem, szanuje i podtrzymuje tradycje lokalne.

 

III. Cele

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które będzie wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki.

Działalność wychowawczo - profilaktyczna w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w następujących sferach:

1)      intelektualnej – rozwijanie indywidualnych zdolności i predyspozycji ucznia, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia i argumentowania, wdrażanie do planowania i dobrej organizacji własnej pracy a także doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych i zachęcanie do czytelnictwa,

2)      fizycznej – kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrażanie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki,

3)      psychicznej – umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, wzmacnianie prawidłowych relacji interpersonalnych, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, kształtowanie kultury osobistej i aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej

4)      społecznej – rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Rozwijanie umiejętności przestrzegania                               i wypełniania norm i ról społecznych.

5)      aksjologicznej – ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. Wychowanie w duchu akceptacji i szacunku dla siebie,drugiego człowieka oraz środowiska naturalnego, prawidłowego rozumienia wolności jednostki, angażowania się w wolontariat.

 

 

IV. Uczestnicy Szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego

      1.      Dyrektor Szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do wdrożenia rozwiązań, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

      2.      Rada Pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

      3.      Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

      4.      Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 

 

      5.      Pedagog szkolny, logopeda, doradca zawodowy

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 •  współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • Kształtuje aktywną postawę wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.

      6.      Rodzice:

 • Wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą doświadczeniem i pomocą
 • Współtworzą i współuczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

      7.      Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów, szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

V. Strategie działań wychowawczo- profilaktycznych

 • Strategie informacyjne (metody):

-          pogadanki, spotkania ze specjalistami,

-          gazetki i gablotytematyczne,

-          prezentacja filmu, spektakle profilaktyczne,

-          praca w oparciu o tekst,

 • Strategie edukacyjne:

-          realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych, warsztatów,

-          rysunek, plakat, projektowanie ulotki, biuletynu,

-          apele, konkursy, happeningi, imprezy szkolne,

-          burza mózgów, dyskusja, debata, praca w grupach,

-          drama, symulacja różnych sytuacji, gry i zabawy dydaktyczne,

 • Strategie działań alternatywnych:

-          praca uczniów w SamorządzieUczniowskim,udział w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych,

-          wycieczki, biwaki, obozy, rajdy itp.,

-          udział w zajęciach, zawodach sportowych itp.

-          uczestnictwo w kulturze: wystawy, koncerty, spektakle teatralne i filmy,

 • Strategie interwencyjne:

-          interwencja w środowisku domowym ucznia,

-          interwencja w środowisku szkolnym ucznia,

-          pomoc psychologiczno – pedagogiczna (specjalista),

-          terapia indywidualna, grupowa,(specjalista).

 

 • Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:

-    Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Nakle,

-    Komendą Powiatową Policji w Nakle,

-    Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nakle,

-    Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadkach

-    Sądem Rejonowym i kuratorami sądowymi,

-    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle,

-    Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-    Punktami konsultacyjnymi.

 

 

VI.  Zadania wychowawczo – profilaktyczne i formy ich realizacji

SFERA INTELEKTUALNA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Rozpoznanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów i organizowanie pomocy dla uczniów z problemami

1.Rozpoznanie możliwości, uzdolnień                            i zainteresowań uczniów i organizowanie pomocy dla uczniów z problemami.

 

Nauczyciele,

Wychowawcy, pedagog

Wstępne diagnozy październik; szczegółowe cały rok

2.Rozpoznanie i wstępna diagnoza uczniów zdolnych, kierowanie do PPPP, tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych.

 

Nauczyciele,

Wychowawcy, pedagog

Wstępne diagnozy październik; szczegółowe cały rok

3. Objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną uczniów z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi, rodzinnymi, emocjonalnymi.

 

Pedagog, nauczyciele

W momencie zaistnienia problemów edukacyjnych

4. Przeprowadzanie badania mowy dzieci                     z grup „O” i z klas pierwszych.

Logopeda

Wrzesień/ październik

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo – rekreacyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjść do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta

2. Udział w konkursach”

-X edycja Konkursu Literacko – Plastycznego „Moje opowiadanie wigilijne”

- Powiatowy Konkurs pn. „Powstanie Wielkopolskie”

- Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

- kuratoryjne konkursy przedmiotowe

- wojewódzkie konkursy przedmiotowe

- konkurs z okazji 150 rocznicy urodzin M. Skłodowskiej – Curie, Polsko – Ukraiński Konkurs z Fizyki „Lwiątko”

- konkursy religijne :„Biblijny Konkurs z Ew. Mateusza”, „Z Pismem Świętym za pan brat”,

konkurs parafialny „Miss i Mister Świętych”,

konkurs diecezjalny „Śpiewaj Panu”

- biegi uliczne im. Klemensa Biniakowskiego

- konkursy matematyczne: „Kangur”, „Z matematyką za pan brat”, Liga Zadaniowa,              o tytuł „Matematycznego asa”(dla klas IV),matematyczno – przyrodniczy dla klas VI i VII, na kartkę bożonarodzeniową w edytorze graficznym, Gminny Konkurs Matematyczny

3.Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.                                                                   -przygotowanie uroczystości : Dnia Papieskiego, przygotowanie Przedstawienia Bożonarodzeniowego, Dzień Edukacji narodowej, Święto Niepodległości, Święto Ziemi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

4. Prowadzenie innowacji pedagogicznych oraz programów, w tym unijnych, poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia:   - praca metodą projektu                                                         - realizacja projektu „Śladami przeszłości”, „Lepsza szkoła” na lekcjach historii w klasach drugich gimnazjum.                                                                   - realizacja programu w ramach Multimedialnej lekcji w kinie „Magia w kinie

5. Tworzenie klas sportowych rozwijających predyspozycje ruchowe uczniów                                    i doskonalących umiejętności w dziedzinie siatkówki i lekkoatletyki:                                                  - opracowanie i przeprowadzenie testów sprawności w ramach egzaminu do klas sportowych                                                                                 - współpraca z KS „Czarni” Nakło, UKS Krzywousty, drużyną ratowniczą WOPR, Krytą Pływalnią Naquarius                                                                   - prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów z obniżoną motoryką ruchową                     - prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii zimowych

6.Organizowanie działań związanych                           z Europejskim Dniem Języków, konkursów językowych na szczeblu szkolnym i poza szkolnym.

7. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych oraz ich realizacja w zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

Nauczyciele, wychowawcy, organizatorzy imprez, uroczystości

Zgodnie                          z harmonogramem uroczystości, imprez, konkursów

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania

1. Stosowanie metod problemowych, dyskusyjnych, aktywizujących uczniów                      w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Wykorzystanie w pracy z uczniem gier logicznych, strategicznych, planszowych, łamigłówek i innych rozwijających logiczne myślenie.

Nauczyciele, wychowawcy

W trakcie całego roku szkolnego

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem.

2. Zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się, metod i strategii zapamiętywania.

3. Wykorzystanie w pracy z uczniem metody projektu, które swoim zakresem obejmują jeden lub więcej przedmiotów i trwają                        w określonym, zaplanowanym czasie.

Nauczyciele, wychowawcy pedagog

Zgodnie z harmonogramem zajęć

Rozwój i promocja czytelnictwa

1. Prowadzenie zajęć popularyzujących czytelnictwo.

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie baśni i bajek dzieciom z klas O-III.

3. Organizacja konkursów czytelniczych.

4. Udział w ogólnopolskich akcjach głośnego czytania.

5. Udział w III edycji akcji „Dorośli czytają dzieciom”.

6. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

7. pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.

8. Konkurs recytatorski, „Czytanie ze zrozumieniem” (dla klas II)

Nauczyciele biblioteki, wychowawcy, Szkolne Koło Wolontariatu

Cały rok

Doskonalenie umiejętności informatycznych

1.Rozwijanie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik informatycznych.

2.Wdrażanie do posługiwania się aplikacjami,  wyszukiwania informacji z Internetu, wykorzystania umiejętności informatycznych na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Uczenie bezpiecznego poruszanie się                    w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania

i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami Sieci.

4. Warsztaty dla rodziców „Bezpieczeństwo             w sieci” i dla uczniów „Owieczka w sieci”.

Nauczyciele informatyki, nauczyciele przedmiotowi

Cały rok

 

SFERA FIZYCZNA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

 

1.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa                       i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

2.Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu i bezpieczeństwa uczniów.

3. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. przygotowanie apeli „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne wakacje letnie”

5.Kształtowanie gotowości i umiejętności właściwej reakcji i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Lekcje                        z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe             i profilaktyczne.

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu

Cały rok ze szczególnym uwzględnieniem początku roku szkolnego

Promowanie zdrowego stylu życia

1. Programy, kampanie, festyny, imprezy, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka:

- „Tydzień zdrowego odżywiania”

- Mikołajkowy turniej siatkówki

- Mikołajkowe zawody pływackie

- realizacja projektu długoterminowych zajęć             i turniejów profilaktyczno – sportowo - rekreacyjnych

2. Udział w programach promujących zdrowe odżywianie się w tym : „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”.

3. Propagowanie czytelnictwa czasopism, broszur, poradników propagujących zdrowy styl życia.

3. Prowadzenie gazetek ściennych propagującej postawy prozdrowotne                             i informujących o zagrożeniach cywilizacyjnych.

4.Motywowanie do konstruktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku:zajęcia sportowo-rekreacyjne, uczestnictwo w kulturze, wycieczki, biwaki, rajdy.

Nauczyciele, realizatorzy programów, wychowawcy klas, nauczyciele w-f, nauczyciele biblioteki

zgodnie z harmonogramem zajęć

Profilaktyka zagrożeń

1.Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zachowań asertywnych.

 2. Przeciwdziałanie agresji w szkole. Realizacja programów uczących konstruktywnych sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zachowań asertywnych: np. „Spójrz inaczej”.

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom:

 •  Prowadzenie zajęć i warsztatów informacyjno-edukacyjnych                            o skutkach i mechanizmach uzależnienia – dla uczniów i rodziców.
 • Realizacja programu „Sieciaki.pl” – prowadzonego przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”.
 • Organizowanie imprez profilaktycznych – przedstawień, akcji, kampanii, happeningów,
 • Organizowanie klasowych i szkolnych konkursów zwiększających wiedzę o substancjach uzależniających.
 • Organizowanie spotkań młodzieży z osobami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.
 • Organizowanie biwaków i obozów profilaktycznych.
 • Realizacja projektów profilaktycznych „Stop narkotykom i dopalaczom”, „Bezpieczeństwo w sieci”.

4.Wdrożenie szkolnych procedur postępowania w przypadku uczniów, u których obserwuje się zachowania agresywne lub zagrażające zdrowiu

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele

Cały rok

 

SFERA PSYCHICZNA

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Osoby odpowiedzialne

Termin

Rozwijanie osobowości i doskonalenie umiejętności interpersonalnych

1. Kształtowanie postaw prospołecznych: samopoznanie, właściwe postrzeganie siebie, rozwijanie poczucia własnej wartości , poznanie swoich mocnych stron.      

 

2.Rozpoznawanie, rozumienie i kontrolowanie uczuć i emocji, radzenie sobie ze stresem.

 

3. Uczenie się technik relaksacyjnych i sposobów odreagowania napięć w różnych formach aktywności.

 

4.Trening umiejętności w zakresie skutecznego porozumiewania się, prezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi.

 

5.Rozwijanie motywacji i silnej woli w trakcie lekcji, warsztatów, zajęć indywidualnych.

 

6.Praca indywidualna z dzieckiem - obniżenie lęku, frustracji, agresji, nieśmiałości, nauka radzenia sobie z krytyką.

Pedagog, zaproszeni specjaliści, wychowawcy klas, Szkolne Koło Wolontariatu

Cały rok

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów

1.Poradnictwo w zakresie  kształtowania umiejętności radzenia sobie z problemami.

2. Uczenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych.

Pedagog wychowawcy,

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.

1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

3.Organizowanie wycieczek z zakresu preorientacji zawodowej.

4. Zaznajamianie uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkół średnich.

5.Rozwijanie u uczniów umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji i uzdolnień – testy predyspozycji zawodowych

6.Korzystanie przez uczniów z  pomocy   doradców zawodowych PPPP w wyborze zawodu i dalszej ścieżki kształcenia.

Doradca zawodowy, pedagog szkolny, wychowawcy

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć

Kształtowanie kultury bycia.

1. Systematyczne wdrażanie nawyków kulturalnego zachowania się uczniów w szkole i poza nią:

a) prowadzenie w klasach zajęć i warsztatów    z zakresu dobrych manier i savoir- vivre,

b) wdrażanie wszystkich uczniów do okazywania szacunku rówieśnikom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły,

c) codzienne, systematyczne reagowanie na przejawy złego zachowania,

d) dbałość o wyeliminowanie wulgaryzmów      i właściwą kulturę językową.

e) organizowanie Światowego Dnia Życzliwości.

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog

Cały rok

SFERA SPOŁECZNA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

1. Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, świąt państwowych, lekcje na temat patriotyzmu.

2. Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości.                                                                         3. Organizowanie wycieczek do Miejsc Pamięci narodowej znajdujących się w okolicy (Fordon, Paterek, Potulice, Bydgoszcz, sadki, górka Klasztorna).

Nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania, nauczyciele historii, WOS, biblioteki

Zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

Wycieczki tematyczne, lekcje muzealne, lekcje wychowawcze:

-udział w żywych lekcjach historii,

-udział w lekcjach w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku,

-Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

- Muzeum Piśmiennictwa i Druku                            w Grębocinie

Wychowawcy klas, nauczyciele historii i WOS

Terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturowego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

1. Promowanie osiągnięć cywilizacyjnych i kulturowych Europy i świata.

2. Modelowanie zachowań tolerancji wobec ludzi odmiennych kultur, wyznania, narodowości itp.

- Realizacja projektu edukacyjnego „Śladami przeszłości”.

- udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Krokus” przy współpracy                        z Żydowskim Muzeum Galicji w Krakowie                        i Irlandzkim Towarzystwem Edukacji                              o Holokauście.

3. Udział uczniów szkoły w międzynarodowym projekcie Erasmus:

- wyjazdy integracyjne do Belgii i Turcji,

- wycieczki do Berlina i Wittenbergii.

Biblioteka, nauczyciele geografii, historii, języków obcych, wychowawcy

Zgodnie z harmonogramem zajęć

Uczenie zasad funkcjonowania społecznego

1. Poznanie i konieczność respektowanie norm i zasad zawartych w Statucie szkoły, regulaminach szkolnych, procedurach zachowania i postępowania -lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami.

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

3. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania osobistych i cudzych dóbr materialnych oraz mienia szkoły.

4. Prawa i obowiązki wynikające z pełnienia ról społecznych: ucznia, członka zespołu klasowego, grupy rówieśniczej, rodziny, organizacji lub stowarzyszenia, bycie wolontariuszem.

5. Realizacja programu „Rodzina                                     i społeczeństwo” w ramach zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

Wychowawcy, nauczyciele, szkolne Koło Wolontariatu

Zgodnie z potrzebami

Uczenie zasad współpracy, samorządności                             i demokracji

1.Zajęcia, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

2.Udział uczniów i rodziców w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

3. Wybory do samorządu uczniowskiego, wybory samorządów klasowych.

pedagog szkolny

 

 

 

 

Opiekun samorządu

Cały rok

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 

Zwiększenie współpracy                              z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

1. Systematyczna analiza frekwencji uczniów .

2. Bieżące informowanie rodziców o absencji uczniów w trakcie indywidualnych kontaktów, spotkań, wywiadówek, drzwi otwartych .

3. Podejmowanie interwencji wychowawczych związanych z nieobecnościami: wizyta w domu ucznia, informowanie sądu dla nieletnich, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę.

4. Pedagogizacja rodziców w zakresie podnoszenia ich kompetencji i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog,

 

Pedagog, wychowawcy klas

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny, zgodnie z potrzebami

 

SFERA AKSJOLOGICZNA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki

1.Uczestnictwo w projektach i akcjach promujących postawy altruistyczne, np. na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy innym.

2. Działalność charytatywna, wolontariat szkolny:

- Spotkanie z pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej „Strofy dla seniorów”.

- „Paczka dla seniora”( we współpracy z kościołem).

- „Szlachetna paczka”

- dzień Wolontariusza

- zbiórka zabawek i książek dla najuboższych dzieci z powiatu nakielskiego ( we współpracy z PCK)

- Kartki świąteczne dla pacjentów nakielskiego szpitala.

Wychowawcy klas, Szkolne Koło Wolontariatu

Według potrzeb

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji i odwagi w reagowaniu na

niesprawiedliwość, krzywdę drugiego

1. Lekcje wychowawcze , warsztaty, filmy, spektakle teatralne poświęcone tej tematyce.

2. prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

 

Wychowawcy, nauczyciele 

Zgodnie z harmonogramem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

1. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt (zbiórka pieniędzy i pokarmu dla zwierząt ze schroniska w Rozważynie.

2. Realizacje akcji i programów promujących ochronę środowiska (przygotowanie                              i przeprowadzenie akcji Sprzątania Świata)

3. Udział uczniów w akcji zbiórki i segregacji surowców wtórnych (zbiórka materiałów przeznaczonych do recyklingu).

4.Uwrażliwianie na problemy związane                          z ekologią i ochroną środowiska („To moja Ziemia – święto Ziemi” - przeprowadzenie zajęć ekologiczno – przyrodniczych w terenie).

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

VIII. Zasady ewaluacji  Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)      analizę dokumentacji,

3)      przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      rozmowy z rodzicami,

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6)      ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez Dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią  w dniu 21.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT