Portal
Rekrutacja
03.04.2017 A. M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH,

ODDZIAŁU SPORTOWEGO

ORAZ  DO  ODDZIAŁÓW  ZEROWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

 IM. ARMII  KRAJOWEJ  W  NAKLE NAD  NOTECIĄ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

  

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

3. Statut szkoły.

 

 

I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Przebieg rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej

     w Nakle nad Notecią obejmuje:

            1) określenie liczby miejsc w klasach pierwszych szkoły podstawowej,

            2) ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji dzieci do szkoły,

            3) przyjmowanie zgłoszeń i wniosków,

            4) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

            5) zebranie Komisji Rekrutacyjnej,

            6) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

            7) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO  KLASY I

1. Do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej  w Nakle nad Notecią z urzędu 

    przyjmowane są dzieci w wieku 7 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły z zastrzeżeniem 

    pkt. 2.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub  

    opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku  

    szkolnego może być odroczone.

3. Podstawowa rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się raz w roku.

             1) Rodzice składają zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej;

             2) Rodzic ma prawo złożyć wniosek do nie więcej niż trzech wybranych szkół, 

                 określając ich kolejność w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

4. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w 

    obwodzie szkoły.

5. W przypadku wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne dla dzieci 

    zamieszkałych poza obwodem szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod

    uwagę następujące kryteria gminne:

 • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią – 5 punktów;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, do której ubiega się kandydat - 5 punktów;
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata bądź opiekunów prawnych, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem - 5 punktów;
 • kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczani w rodzinach zastępczych - 5 punktów.

6. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów szkoła ma prawo  wziąć pod uwagę kryteria szkolne tj.

 • wskazanie do klasy sportowej – 3 punkty;
  • rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły – 2 punkty;
  • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP 4 – 2 punkty;
  • kandydat jest dzieckiem absolwentów SP 4 – 1 punkt;
  • miejsce SP 4 na liście szkół preferowanych – 1 punkt;
  • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców – 1 punkt;
  • droga dziecka jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 punkt.

7. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza 

    obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła o

     przyjęciu decyduje data wpływu wniosku.

8. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana  

    przez dyrektora szkoły.

9. Do klasy pierwszej sportowej o profilu: pływanie przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • mają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

10. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału sportowego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania         

      rekrutacyjnego, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

 

III. ZASADY  REKRUTACJI  DO  ODDZIAŁU  ZEROWEGO

 1. Do oddziału zerowego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nakło nad Notecią.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów;
 • niepełnosprawność kandydata – 5 punktów;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 punktów;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 punktów;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 punktów;
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 5 punktów;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 punktów.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Lp.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów znajduje się na terenie Gminy Nakło nad Notecią

5

zaświadczenia

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego ubiega się kandydat

5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola

5

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4.

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych uczy się w szkole lub studiuje

4

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. Do oddziału zerowego przyjmowane są dzieci sześcioletnie na podstawie wniosku. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. O przyjęciu uczniów do oddziałów decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły na podstawie kryteriów rekrutacji.
 4. O przydziale uczniów do poszczególnych oddziałów decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 5. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

IV. SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNYCH

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą trzej przedstawiciele rady pedagogicznej, których 

    powołuje dyrektor szkoły.

2. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora 

    szkoły.

 

V. ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI

1. Rekrutację ogłasza dyrektor szkoły w formie:

            1) zarządzenia podanego do publicznej wiadomości w szkole,

 2) pisemnego ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

 

            VI. DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1. Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów do szkoły to:

1) „Zgłoszenie” do klasy pierwszej – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

            2) „Wniosek” do klasy pierwszej – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

3) „Wniosek” – dla kandydatów do oddziałów zerowych,

4) Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale zerowym

5) Inne dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

             niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

             niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych – dokument składa się w oryginale,

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego

odpisu lub wyciągu  z dokumentu, dotyczące kandydata,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczy rodziców lub rodzeństwa kandydata,
 • pozostałe kryteria potwierdzone oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna.

2. Dokumenty składane w formie oświadczeń muszą zawierać klauzulę następującej treści:  

   „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

1) zgłoszenia kandydata do szkoły,

2) wniosek o przyjęcie do szkoły,

3) dokumenty złożone przez rodziców poświadczające spełnianie kryteriów, o których

    mowa w rozdziale VI.

4) Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale zerowym

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego zebrania, do którego załącza:

a) listę kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do szkoły,

b) wykaz wolnych miejsc w szkole,

c) listę kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do szkoły, w którym rodzice /prawni     

    opiekunowie złożyli wniosek.

 

VII. ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY

1. Zapoznanie rodziców z zasadami rekrutacji do szkoły.

2. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

1) powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz wyznaczenie jej przewodniczącego,

 2) ogłoszenie terminów rekrutacji,

 3) wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków wraz z innymi dokumentami

     przedkładanymi przez rodziców/prawnych opiekunów,

 4) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym ze

     szczególnym zwróceniem uwagi na:

             a) datę i miejsce urodzenia kandydata, pesel,

            b) miejsce zamieszkania i zameldowania kandydata,

            c) dodatkowe informacje dotyczące pobytu kandydata w szkole,

             d) czytelność zapisów i pieczęci zawartych w składanych dokumentach.

 

VIII. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

1. Organizowanie zebrań i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie przepisami 

    prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Prowadzenie prac Komisji Rekrutacyjnej w czasie każdego zebrania z uwzględnieniem

     następujących czynności:

1) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję Rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków 

     kandydatów do szkoły na podstawie kompletu dokumentów,

2) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania

     dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną, w tym:

a) składania podpisów przez członków Komisji Rekrutacyjnej,

 b) sporządzania list kandydatów,

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/2018

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2017 r.

 

Nakło nad Notecią dnia, 31.03.2017 r.

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Strony w dziale
grafika
03.04.2017 SP4 Nakło n.Not.
grafika
03.04.2017 SP4 Nakło n.Not.