Portal
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
19.10.2015 SP4 Nakło n.Not.
grafika

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

im. Armii Krajowej

w NAKLE NAD NOTECIĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKŁO NAD NOTECIĄ 2015

§ 1

ZASADY OCENIANIA

 

1. Ocenianiu podlegają:

 - osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 - zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 - wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 - wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 - udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

 - udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

 - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 - monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

 - dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 - umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 - formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

 - ustalanie kryteriów zachowania;

 -ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

 - ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 -przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

 - ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 - ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. W ocenianiu obowiązują zasady:

 - zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);

 -zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

 - zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

 - zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

 -zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

 

§ 2

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW

 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

 -sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

 - warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

 - warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są :

 - w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu,

 - opublikowania informacji na stronie www.sp4gmina-naklo.pl,

 - w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;

 - w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia, przekazuje uczniowi informacje na temat umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału w formie ustnej lub pisemnej.

 

§ 3

RODZAJE OCEN SZKOLNYCH

 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

 - bieżące;

 - klasyfikacyjne:

 * śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

 * końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

§ 4

JAWNOŚĆ OCEN

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

 - na zebraniach ogólnych,

 - podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 

§ 5

UZASADNIANIE OCEN

 

Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną ustnie lub pisemnie.

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

3. Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są ustnie lub pisemnie.

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego ustnego uzasadnienia oceny.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 6

FORMY PRACY UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

 

1. Ocenianie dotyczy różnorodnych form aktywności uczniów:

 - prace klasowe,

 - testy,

 - sprawdziany wiedzy i umiejętności,

 - odpowiedzi ustne,

 - odpowiedzi pisemne z bieżącego materiału,

 - dzieła twórcze ucznia,

 - zadania domowe,

 - prace wykonane samodzielnie,

 -prace wykonane w grupach,

 - udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

 - praca ucznia na zajęciach – zaangażowanie i wysiłek.

2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

§ 7

SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

KLASY I - III

W ocenianiu bieżącym w klasach I –III sześciostopniową skalę ocen zastępuje się skalą punktową: 5 – 2 odnotowywaną w dziennikach lekcyjnych lub w arkuszach obserwacyjnych dziecka.

5 punktów – opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności przewidywane w programie, bezbłędnie rozwiązuje zadania, całkowicie opanował materiał programowy, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 punkty – popełnia drobne błędy, ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidywanych na uzyskanie 5 punktów, poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

3 punkty – wymaga pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadań, opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w nauce, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

2 punkty – wymaga dużej i stałej pomocy ze strony nauczyciela przy wykonywaniu zadań, wymaga dodatkowych (pomocniczych) pytań, w minimalnym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ma braki w opanowaniu materiału, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy w praktyce, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

Przy ocenianiu w zeszytach, w zeszytach ćwiczeń, pracach wykonywanych przez uczniów i w kartach oceny, nauczyciele skalę punktów zastępują wyrażeniami:

- wspaniale - odpowiednik 5 punktów

- bardzo dobrze - odpowiednik 5 punktów

- ładnie - odpowiednik 4 punktów

- pomyśl - odpowiednik 4 punktów

- postaraj się - odpowiednik 3 i 2 punktów

- pracuj więcej - odpowiednik 3 i 2 punktów.

 

KLASY IV - VI

1.Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” przy ocenach dopuszczający, dostateczny i dobry, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań.

3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 - stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:

 - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

 - rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

 - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)

 - stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

 - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

 - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

 - potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

 - stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

 - poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

 - rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 - stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

 - opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie

 - stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

 - opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,

 - rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;

 - stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

 

§ 8

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

 * prace pisemne:

a) sprawdzian (praca klasowa),

b) kartkówka,

c) referaty,

d) zadania domowe

* wypowiedzi ustne:

* odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

* wystąpienia (prezentacje),

* samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

* sprawdziany praktyczne,

* projekty grupowe,

* wyniki pracy w grupach,

* samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.,

* aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach.

2. Częstotliwość oceniania wyrażonego w stopniach uzależniona jest od specyfiki zajęć edukacyjnych oraz od ilości godzin danego przedmiotu w tygodniu. Ilość ocen wyrażona jest wzorem: tygodniowa ilość godzin + dwie oceny. W semestrze uczeń powinien otrzymać co najmniej tę ilość ocen.

3. Prace pisemne podsumowujące daną partię materiału lub trwające powyżej 30 minut nauczyciel zobowiązany jest zapowiedzieć uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (zapis ołówkiem w dzienniku lekcyjnym np. praca klasowa, test, sprawdzian). Ich liczba nie może być większa niż jedna w danym dniu i trzy w ciągu tygodnia. W przypadku, gdy przynajmniej jedna z prac to praca klasowa z języka polskiego lub matematyki, to prac tych nie może być więcej niż dwie w ciągu tygodnia.

4. Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu pisania wyżej wymienionych prac, jest zobowiązany do jej napisania na następnej lekcji. Gdy uczeń był nieobecny dłużej (z przyczyn usprawiedliwionych), wówczas wspólnie z nauczycielem danego przedmiotu ustalany jest termin napisania pracy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia nieobecności.

5. Prace pisemne ucznia są własnością szkoły. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać je w klasie w teczkach uczniów przez co najmniej pół roku od daty oddania pracy pisemnej. Udostępniane są rodzicom podczas zebrań i indywidualnych spotkań.

6. Prace pisemne nie są kserowane.

7. Ocena prac wymagających sprawdzenia pozalekcyjnego musi nastąpić w ciągu 14 dni. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, nauczyciel nie ma prawa wpisać oceny do dziennika zajęć. W pozostałych przypadkach uczeń oceniany jest na bieżąco (podczas zajęć).

8. Uczeń ma prawo jeden raz poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.

9. W przypadku poprawy nauczyciel uwzględnia ocenę wyższą przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej.

10. Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją.

11. Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (powyżej 3 dni) ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni uzupełnić wiadomości.

 

§ 9

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy:

I okres z klasyfikacją śródroczną – do ferii zimowych;

II okres z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu.

3. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia o przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej wpisując ją ołówkiem do dziennika.

4. Na miesiąc przed końcem semestru i zakończeniem roku szkolnego, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają obowiązek poinformować ucznia (ustnie) i rodziców lub prawnych opiekunów (pisemnie) o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej.

5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o ocenach.

6. O ustalonych ocenach śródrocznych i rocznych (bądź o nieklasyfikowaniu), nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 63 statutu szkoły.

 

§ 10

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się według skali:

- wzorowe;

- bardzo dobre;

- dobre;

- poprawne;

- nieodpowiednie;

- naganne.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

4. Na 14 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- skład komisji,

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

7. Wychowawca na początku roku szkolnego lub w przypadku zmian na początku II semestru, informuje uczniów oraz jego rodziców (opiekunów) o zasadach oceniania.

8. Uwagi lub spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia muszą być jawne – również co do treści (o ile istnieje taka możliwość) i odnotowane w zeszycie pochwał i uwag danej klasy.

9. Wychowawca danej klasy ma obowiązek przechowywać zeszyt danej klasy przez kolejny rok szkolny.

10. Uwaga lub spostrzeżenie, które sporządza nauczyciel w zeszycie klasowym, powinno zawierać:

- datę opisywanego zdarzenia,

- krótki, konkretny opis zdarzenia,

- czytelny podpis sporządzającego notatkę.

11. Przyjmuje się ocenianie:

- bieżące – polegające na systematycznej obserwacji ucznia i odnotowywaniu spostrzeżeń i uwag w zeszycie pochwał i uwag;

- śródroczne – polegające na podsumowaniu funkcjonowania ucznia i uogólnieniu oceną i wpisie do dziennika lekcyjnego;

- roczne – polegające na podsumowaniu ucznia w I i II semestrze i uogólnieniu oceną oraz wpisaniu jej do dziennika lekcyjnego.

12. Wychowawca klasy na podstawie uwag negatywnych i pozytywnych podsumowuje funkcjonowanie ucznia w semestrze i opierając się na dorobku punktowym zlicza punkty i na ich podstawie uogólnia je oceną

13. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje wyjściowo 240 punktów – odpowiednik oceny dobrej.

14. Punktacja oceny;

0 pkt. i poniżej 0 pkt. – naganna

1 pkt. – 110 pkt. – nieodpowiednia

111 pkt. – 220 pkt. – poprawna

221 pkt. – 260 pkt. – dobra

261 pkt. – 300 pkt. – bardzo dobra

powyżej 300 pkt. – wzorowa

15. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów, otrzymał uwagi za :

- picie alkoholu;

- palenie papierosów;

- kradzież;

- pobicie kolegi;

- rażąco niewłaściwe zachowanie wobec pracownika szkoły;

- fałszowanie dokumentów;

- otrzymał łącznie co najmniej 21 pkt. ujemnych w semestrze.

16. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który otrzymała łącznie co najmniej 50 punktów ujemnych w semestrze.

17. Oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z prawem.

18.Prawo do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych mają uczniowie, którzy otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania w poprzednim semestrze.

19. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów dodatnich i ujemnych.

A. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie ( + ) za:

1) Udział w konkursie (osiągnięcie wyniku co najmniej dobrego, czyli 75%

lub przygotowanie pracy konkursowej zaakceptowanej przez opiekuna)

a) szkolnym - 10 pkt.

b) gminnym - 15 pkt.

c) rejonowym i powiatowym - 20 pkt.

d) wojewódzkim - 30 pkt.

e) ogólnopolskim - 40 pkt.

f) przygotowanie pracy konkursowej zaakceptowanej przez opiekuna - 10 pkt.

2) Udział w zawodach sportowych:

a) zawody międzyklasowe - 5 pkt.

b) reprezentowanie szkoły w gminie lub powiecie – maks. 20 pkt.,

c) w województwie – maks. 30 pkt.,

d) ogólnopolskie – maks. 40 pkt.,

e) międzynarodowe – maks. 50 pkt.

3) Pomoc i udział w organizacji imprezy szkolnej lub pozaszkolnej (w czasie pozalekcyjnym) - maks. 30 pkt.

4) Pomoc kolegom w nauce (ustalona z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu) - maks. 20 pkt.

5) Praca na rzecz klasy (punkty przyznaje wychowawca) - maks. 15 pkt. (za każde działanie)

6) Praca na rzecz szkoły (np. praca w gazetce szkolnej, w świetlicy, w kołach zainteresowań itp. – punkty przyznaje opiekun) - maks. 30 pkt.

7) Efektywne pełnienie funkcji w szkole lub klasie (punkty przyznaje opiekun lub wychowawca) - maks. 20 pkt.

8) Reprezentowanie szkoły poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym i sportowym miasta, gminy i powiatu (punkty przyznaje wychowawca) - maks. 30 pkt. na semestr

9) Zbiórka makulatury i nakrętek (1 pkt. za 1 kg, 5 pkt. za 100 nakrętek – max 20 pkt. Za dany surowiec w każdym semestrze

B. Uczeń otrzymuje punkty ujemne ( - ) za:

1) Niewypełnianie obowiązku dyżurnego - 1 pkt.

2) Spóźnienia - do 3 spóźnień – 1 pkt. (za każde), powyżej 3 spóźnień - 3 pkt. (za każde).

3) Ucieczkę z lekcji - max -15 pkt.

4) Nieusprawiedliwienie nieobecności w pierwszych dwóch tygodniach po powrocie do szkoły - 5 pkt.

5) Ubliżanie koleżankom i kolegom - max -15 pkt.

6) Przeszkadzanie na lekcji - 5 pkt.

7) Odpisywanie zadań domowych - 5 pkt.

8) Niewykonywanie poleceń nauczyciela - 5 pkt.

9) Niewywiązywanie się z obowiązków - 5 pkt.(np. brak zadania domowego po uprzednim otrzymaniu dwóch ostrzegawczych kropek – w każdym semestrze)

10) Korzystanie z niedozwolonych pomocy podczas sprawdzianów - 10 pkt.

11) Wulgarne słownictwo - 10 pkt.

12) Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji - 5 pkt.

13) Zaśmiecanie otoczenia - 5 pkt.

14) Złe zachowanie podczas apelu, uroczystości szkolnej lub imprezy – max - 20 pkt.

15) Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły i innych osób - max -20 pkt.

16) Używanie telefonów komórkowych, dyktafonów, magnetofonów itp. na terenie szkoły –max - 15 pkt.

17) Niszczenie mienia szkolnego i prywatnego - max. 20 pkt.

18) Bójki uczniowskie - max 20 pkt.

19) Palenie papierosów: każdorazowo - 30 pkt., również za „towarzyskie” palenie.

20) Makijaż i pomalowane paznokcie – 5 pkt.

21) Zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu i innych – max 30 pkt.

- bieganie podczas przerw w budynku szkolnym – 5 pkt.

- przebywanie podczas przerw w niedozwolonych miejscach – 5 pkt.

22) Podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny - 20 pkt.

23) Kradzież - 50 pkt.

24) Wyłudzanie pieniędzy - 50 pkt.

25) Zorganizowana przemoc - 50 pkt.

26) Picie alkoholu - 50 pkt.

27) Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków - 100 pkt.

Punkty dodatnie za udział w konkursach i zawodach sportowych przyznawane są osobno w I jak i II semestrze.

 

 

§ 11

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

- przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

- uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna).

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 5 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

 

 

§ 12

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmując w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

- nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§ 13

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

W TRYBIE ODWOŁAWCZYM

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 14

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna.

13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT