Portal
Świetlica
23.01.2014 Aleksandra Musielska
grafika

                               ORGANIZACJA PRACY

                          W ŚWIETLICY

1. Świetlica jest czynna od godz. 7.00 do godz. 16.00 w dni , w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo.

3. Zapis dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń.

4. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z klas 0-III, a w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy uczniowie z klas IV-VI.

5. Uczniowie czekający na zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać ze świetlicy w przypadku gdy liczba dzieci przebywających w świetlicy nie przekracza 25 wychowanków pod opieką jednego nauczyciela.

6.Dzieci przebywające już w świetlicy nie wychodzą na przerwy międzylekcyjne, natomiast dzieci rozpoczynające pobyt w świetlicy po lekcjach ,mogą wykorzystać przerwę po swoich zajęciach lekcyjnych za zgodą wychowawcy świetlicy.

7. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

8. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczym.

9. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom zwolnionym z lekcji religii.

10. Podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu opiekę nad klasami wyznaczonymi przez dyrekcję szkoły sprawują wychowawcy świetlicy.

 

                                                     REGULAMIN ŚWIETLICY

1. ZAPEWNIENIE UCZNIOM ZORGANIZOWANEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI.

2. OTOCZENIE SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ DZIECI REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE ORAZ UCZĄCE SIĘ W KLASACH PIERWSZYCH.

3. WDRAŻANIE DO SAMODZIELNEJ PRACY UMYSŁOWEJ I UDZIELANIE INDYWIDUALNEJ POMOCY UCZNIOM.

4. AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW DO ORGANIZOWANIA SOBIE CZASU WOLNEGO, WYROBIENIE NAWYKÓW KULTURALNEJ ROZRYWKI, SPORTU I ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

5. ORGANIZOWANIE GIER I ZABAW RUCHOWYCH.

6. UJAWNIANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ, ZAMIŁOWAŃ, UZDOLNIEŃ- ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE.

7. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENY I DBAŁOŚCI O SWOJE ZDROWIE.

8. PROWADZENIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, WYCHOWAWCAMI W CELU ROZWIĄZYWANIA NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT